برنامه‌ريزی بازاريابی

برنامه‌ريزي بازاريابی (Marketing Plan) براي موفقيت بازاريابی حياتي است. اين طرح‌ها به مغز متفکر شرکت‌ها و گروه‌های بازاريابی در فرآيند بازاريابی کمک مي‌کنند، بدين معني که چه چيزي مي‌بايست به دست آيد و ما قصد داريم که چگونه آن را به دست آوريم. رويکردهاي زيادي براي طرح‌هاي بازاريابي وجود دارد.

شرکت توسعه بازار داچی بر مراحل کليدی طرح متمرکز گشته،که اين مراحل کليدی شامل حروف داده شده در واژه‌ی اختصاری و رايج AOSTC است.

 •       تجزيه و تحليل ANALYSIS.
 •       اهداف OBJECTIVES.
 •       راه کارها STRATEGIES.
 •       شيوه ها TACTICS.
 •       کنترل CONTROLS.

مرحله اول : تحليل موقعيت (مميزی بازاريابی)

 • محيط بازاريابی
 • قوانين و مقررات
 • موارد مقتضی
 • عرصه رايج تکنولوژی
 • شرايط اقتصادی
 • ابعاد فرهنگي اجتماعی
 • گرايش هاي درخواستی
 • دسترسي رسانه
 • منافع سهامداران
 • اقدامات و طرح های بازاريابی رقبا
 • فاکتورهای درونی مانند تجربه شخصی شما و در دسترس بودن ماخذ

      همچنين به ابزارهاي داخلی و خارجی مميزی توجه مي‌شود.

 • تحليل نقاط ضعف و قوت ، فرصت‌ها و تهديدها Swot
 • تحليل عوامل سياسی ، اقتصادی ، اجتماعی و تکنولوژی PEST
 • نيروهاي پنج گانه مدل پورتر Porter’s Five Forces
 • محيط بازاريابی

 مرحله دوم : وضع کردن اهداف بازاريابی

اهداف SMART

 • مشخص کردن ـ  در مورد چيزي که قصد داريد به دست آوريد دقيق باشيد .
 • قابل اندازه گيری بودن ـ اهداف خود را از نظر کمی اندازه گيری کنيد .
 • واقع گرايانه ـ آيا شما منبعی را که بتواند باعث حصول هدف گردد در اختيار داشته ايد؟ (افراد، پول، ابزار، مواد، زمان) ؟
 • زمانبدی ـ اعلام کنيد که کي به هدف مورد نظر دست مي يابيد .

اگر اهداف با در نظر گرفتن پنج مورد ذکر شده که به اختصار SMART گفته مي‌شود تنظيم نشود، اهداف بسيار مبهم و غير قابل درک مي‌گردد.

مرحله سوم ـ شرح بازار هدف

 • کدام بخش؟ چگونه مي بايست آن بخش را هدف گيری کنيم؟ چگونه مي توانين در آن بخش مستقر شويم؟
 • چرا اين بخش بخصوص و نه بخش ديگري؟ ( اين سوال ذهن را بر هدف متمرکز مي کند)

بخش مورد نظر درحيطه جمعيت شناسي و شيوه زندگي آنان شرح داده مي‌شود. بدين ترتيب که چگونه محصولات و يا خدمات را در آن بخش جايگزين شود. از ديگر ابزارهايي براي کمک در تصميم گيري‌هاي بازاريابي استفاده مي‌شود مانند:

ماتريکس دوستون Boston Matrix ، ساعت استراتژي بومن  Ansoff’s Matrix   ، Bowman s strategy Clock  ماتريکس آنسوف راهکارهاي رقابتي پورتر   Porter’sCompetitive Strategies

مرحله چهارم : تاکتيک های بازاريابی

استراتژی را به آميخته بازاريابي (Marketing Mix) تغيير داده مي‌شود. ( چون هر ۴ مورد با حرف P شروع مي‌شوند با 4Ps شناخته مي‌شود ) اينها شگردهاي بازاريابي هستند.

 • قيمتآيا شما در بالاترين سطح قيمت گذاري مي‌کنيد و يا قيمتي که با  قيمت رقبا برابري مي‌کند و يا قيمتي پايين تر از قيمت بازار ؟
 • مکانآيا مستقيماً معامله مي‌کنيد يا از نمايندگي فروش و توزيع کنندگان استفاده مي‌کنيد و يا… ؟
 • محصولآيا محصول مورد نظر را به صورت جدا و به تنهايي مي‌فروشيد و يا به صورت بخشي از يک مجموعه بسته بندي شده در بخش عمده و يا …. ؟
 • ترويج و تبليغاز کدام رسانه استفاده مي‌کنيد ؟ به طور مثال : حاميان مالي ( اسپانسرها)

مرحله پنجم :کنترل بازاريابی

بايد به ياد داشت که هيچ طراحي بدون نظارت وجود ندارد و کنترل حياتي است.

 • شروع قيمت گذاري
 • بودجه ماهيانه
 • نمودار فروش
 • داده هاي سهام بازار
 • در نظر گرفتن چرخه کنترل

در آخر يک خلاصه کوتاه (يا چکيده) که روبه روي طرح جاي مي‌گيرد نوشته مي‌شود، اين چکيده به ديگران کمک مي‌کند تا بدون اتلاف وقت براي خواندن تمامي طرح، با آن آشنا شوند.